Verhuurvoorwaarden

Vakantiehuis huren Op Claudins

De vakantiehuizen op Hameau des Claudins worden verhuurd door Happy Vakantiehuizen.
Mocht u vragen hebben na het lezen van de verhuurvoorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.Verhuurvoorwaarden huurders
​​​​​​​

Begrippen
Bemiddelaar: happy-vakantiehuis.nl
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van happy-vakantiehuis.nl huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.
Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het vakantiehuis ter verhuur aan happy-vakantiehuis.nl of een partner van happy vakantiehuis heeft aangeboden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van happy-vakantiehuis.nl . Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door happy-vakantiehuis.nl zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven Aanbiedingen van happy-vakantiehuis.nl zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van happy-vakantiehuis.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Happy-vakantiehuis.nl is niet aan kennelijk fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door Happy-vakantiehuis.nl op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoon- maakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Reservering
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur. Happy-vakantiehuis.nl heeft te allen tijde het recht alvorens de overeenkomst tot stand is gekomen een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken. Door Happy-vakantiehuis.nl gestuurde boekingsformulieren / facturen / verblijfstickets en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan Happy-vakantiehuis.nl te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Happy-vakantiehuis.nl. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door of namens Happy-vakantiehuis.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Happy-vakantiehuis.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Betaling kan per bank geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Happy-vakantiehuis.nl . Op verlangen van Happy-vakantiehuis.nl dient de huurder aan Happy-vakantiehuis.nl een bewijs van betaling te overleggen.

Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
*Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* Bij annulering vanaf de 42ste tot de 21ste dag 70% van de huursom
* Bij annulering vanaf de 21ste dag tot de geboekte aankomstdag 100% van de huursom

Bij annuleringen vanwege het gewijzigde reisadvies in verband met Covid-19, krijgt u het huurgeld terug gestort of u kunt kiezen voor een voucher.

Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Aansprakelijkheid
Wij treden uitsluitend op als bemiddelaar en kunnen derhalve dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, indien de eigenaar van het vakantieobject in gebreke zou blijven, ondanks onze grote zorg aan elk object besteed. Wij zijn evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oor- zaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien Happy-vakantiehuis.nl door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is Happy-vakantiehuis.nl op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan Happy-vakantiehuis.nl betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van Happy-vakantiehuis.nl kunnen Happy-vakantiehuis.nl niet binden. Gebruik van de Welness (zwembad, jacuzzi's en sauna's) op alle parken, is op eigen risico.

Verblijf
Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens, slopen. thee- en hand- doeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, danwel is het in de prijs inbegrepen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het vakantieobject altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert. De vloer aangeveegd.

Wijziging door Happy-vakantiehuis.nl
Happy-vakantiehuis.nl heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de huurder mee, nadat Happy-vakantiehuis.nl van de wijziging op de hoogte is gesteld. In geval van wijziging doet Happy-vakantiehuis.nl de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De huurder die geen gebruik maakt van het recht van het alternatief aanbod , moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht melden bij Happy-vakantiehuis.nl

Klachten
Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aan- gezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Hebt u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtin- gen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht. Alle informatie is onder voorbehoud.  

Stay informed of all the news